Persondata og betingelser

ConsilioNexus forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for håndtering af persondata samt generelle betingelser. Ved deltagelse i et One2One-møde og andre aktiviteter hos ConsilioNexus, accepteres nedenfor beskrevne betingelser.

1. Persondataforordningen

Vi skal i henhold til Persondataforordningen gøre dig opmærksom på, at vi indsamler relevante informationer om dig via et personligt interview samt registrerer andre offentlige tilgængelige data. De data vi registrerer og behandler, er dem der er nødvendige, for at vi kan foretage den aftalte leverance.

Vi tilsikrer, at de data vi indsamler, ikke er tilgængelige for andre end dem, der er ansvarlige for dem internt, samt dem der foretager de leverancer vi aftaler. Vi tilsikrer også, at det kun er de nødvendige data for hver leverance, der bliver benyttet.

Din profil og andre data vi har registreret, vil ikke blive videregivet til tredjepart med mindre du har accepteret deltagelse i en leverance hos os, hvor tredjepart leverer en ydelse. Tredjepart har instruks om at slette alle informationer efter leverancen er afsluttet. Vi udleverer som udgangspunkt kun kontaktinformation. Hvis du selvstændigt laver en aftale om yderligere leverancer med en tredjepart, er det ConsilioNexus uvedkommende.

I henhold til persondataforordningen skal vi oplyse dig om et forventet tidsrum, hvor vi benytter de data vi har indsamlet. Fundamentet for den værdi vi skaber for dig og andre kunder, er din og andre kunders profil, samt læringen om, hvad der skaber værdi for dig og andre kunder.

Så længe, der er aktive kunder i ConsilioNexus, der har en relation til din profil, enten direkte eller indirekte, har vi behov for at kunne se sammenhængen mellem informationerne vi har fået af dig og dem vi har indsamlet.

I henhold til Persondataforordningen skal vi oplyse dig om, at du altid har ret til at anmode om indsigt i dine data hos os og du har ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger, hvis disse f.eks. er urigtige. Hovedparten af dine informationer har du adgang til direkte via din personlige hjemmeside hos os.

Hvis du henvender dig for at få indsigt i de data vi har registreret på dig, skal du give os dokumentation på din identitet. Hvis du kontakter os via mail eller telefon, vil vi ved tvivl benytte vores kontaktinformationer til at kontakte dig.

Når en sletning bliver foretaget, gøres dette som en anonymisering af dine data, hvor vi fjerner den direkte forbindelse mellem de data vi har og de direkte personhenførbare informationer vi har på dig; f.eks. personnavn, mail, mobil, virksomhedsnavn og CVR. Når dette gøres, kan vi ikke på et senere tidspunkt oplyse dig om dine aktiviteter hos os.

De informationer eller den viden du måtte opnå via møder og andre aktiviteter hos ConsilioNexus, og som måtte være omfattet af Persondataforordningen, er du selv forpligtet til at håndtere i henhold til forordningen.

2. Formål og Etik

Formålet med ConsilioNexus er at skabe et unikt forum for sparring og personlig udvikling med ligesindede. Derfor er alle deltagere underlagt tavshedspligt overfor tredjemand. Brydes tavshedspligten og etikken, medfører det øjeblikkelig eksklusion uden kompensation.

Det er ikke tilladt at udøve opsøgende salg ved One2One-møderne. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion.

Personoplysninger, der er opnået kendskab til, som f.eks. kontaktdata og lignende, må ikke udleveres til andre deltagerer og/eller tredjepart uden udtrykkeligt samtykke fra personen, som oplysningerne vedrører, eller ConsilioNexus.

3. Aktiviteter

Alle de aktiviteter der tilbydes hos ConsilioNexus er omfattet af regler for aflysninger. Hvis ikke andet er nævnt specifikt er følgende betingelser gældende:

One2One-møder:
Hvis møder bliver aflyst mere end 2 gange af samme person aflyses mødet helt og retten til mødet mistes.

Hvis mødet aflyses inden for 48 timer før mødet skal afholdes, kan ConsilioNexus beslutte om mødet skal aflyses helt og retten mistes, eller om mødet kan planlægges igen.

Hvis der aflyses 2 eller flere møder i den periode, der er betalt kontingent for, kan ConsilioNexus beslutte, at det næstefølgende kontingent skal betales normalt, uanset om der er foretaget den aftalte leverance.

Programmer og Academy:
I det tilfælde, at et program eller Academy tilbydes som en del af deltagelsen i ConsilioNexus, kan ConsilioNexus ikke garantere for en anden leverance i forbindelse med aflysning eller udeblivelse fra aktiviteten.

Programmer og Academy bliver leveret af eksterne partnere, og der er forbundet en omkostning ved afholdelse af aktiviteten.

I det tilfælde at der bliver foretaget erstatningsleverance, kan ConsilioNexus ikke garantere hvornår eller om der er forbundet omkostninger ved dette.

BrainBoost:
BrainBoost er mindre konferencer med et begrænset antal pladser. Princippet først-til-mølle er gældende for tilmeldinger.

Kunder, der melder fra med kort varsel eller udebliver, kan ConsilioNexus sætte på venteliste eller helt spærre for deltagelse i BrainBoost.

4. Deltagelse

Optagelse:
For at komme i betragtning skal du enten kontaktes af ConsilioNexus eller blive anbefalet af en eksisterende kunde. Før den endelige optagelse finder sted, skal du godkendes endeligt at ConsilioNexus.

Når der er aftalt et interview i forbindelse med optagelsen, er deltagelsen bindende 14 dage efter modtagelsen af bekræftelsen på interviewet. Når et interview planlægges, afholdes der interne møder samt indkøbes eksterne profiler. Dette er omfattet omkostninger.

Mødekvalitet:
I det tilfælde, at ConsilioNexus efter 3 One2One-møder vurderer, at en kunde ikke er værdiskabende for andre kunder, kan deltagelsen stoppes af ConsilioNexus.

Bero:
En deltagelse kan stilles i bero i op til 3 måneder uden omkostning for kunden. I det tilfælde der ønskes en længere periode aftales det separat, hvordan dette skal håndteres.

Kontingent:
Der betales kontingent for en periode på 12 måneder og der refunderes ikke kontingent ved udeblivelse, sygdom, udmeldelse eller eksklusion.

Hvis et virksomhedsbetalt kontingent ønskes overdraget til en anden relevant person fra samme virksomhed, kan der laves aftale om dette alt efter hvor lang tid, der er tilbage af perioden. Hvis perioden er kort, kan der betales et beløb på 7.500 kr. ekskl. moms for optagelse og interview.

Ovennævnte kræver accept fra ConsilioNexus, både for aftalen og personen.

Udmeldelse:
Første års deltagelse er bindende 14 dage efter modtagelse af bekræftelsen fra ConsilioNexus eller der er planlagt et personligt interview.

Udmeldelse af ConsilioNexus skal altid ske skriftligt. Ved gentegning kan en udmeldelse senest ske 14 dage efter modtagelse af fakturaen.

Kunder, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, kan ekskluderes 8 dage efter påkrav om betaling uden refusion.

ConsilioNexus er et registreret navn, og må ikke benyttes uden skriftligt samtykke fra ConsilioNexus.